Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  

Όσοι ενδιαφέρονται :

Α) να μετατεθούν σε άλλο ΠΥΣΠΕ

Β) να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ

Γ) να τοποθετηθούν οριστικά εντός ΠΥΣΠΕ (για όσους είναι στη διάθεση)

Δ) να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής

θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση αίτηση από τη Δευτέρα 21.1.2013 έως και την  Πέμπτη 31.1.2013.

              Οι αιτήσεις αφού συμπληρωθούν θα υποβληθούν  υπογεγραμμένες στη Δ/νση ΠΕ της οργανικής θέσης. Όσοι συνάδελφοι την αποστείλουν ταχυδρομικά στη Δ/νση της οργανικής τους, καλό είναι να έχουν απόδειξη παραλαβής και αντίγραφα για τυχόν απώλεια.

            Στην αίτηση δεν χρειάζεται να είναι γραμμένες όλες οι υπηρετήσεις. Φτάνει μόνο η υπηρέτηση από 1.9.12 έως και 31.8.13, αφού οι προηγούμενες είναι καταχωρημένες ήδη στο σύστημα. Έτσι όσοι συνάδελφοι υπηρέτησαν στην οργανική τους συμπληρώνουν μία γραμμή με την υπηρέτηση από 1.9.12 έως 31.8.13. Όσοι συνάδελφοι είναι σε απόσπαση συμπληρώνουν δύο γραμμές, μία από 1.9.12 έως 21.6.13 και μία από 22.6.13 έως 31.8.13.

            Μόλις γίνει ο έλεγχος από τα γραφεία εκπαίδευσης και η ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να σας αποστείλουν ή να σας καλέσουν να παραλάβετε αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής σας. Θα πρέπει πριν υπογράψετε να κάνετε λεπτομερή έλεγχο, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη.

 

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όσοι συνάδελφοι έχουν υπηρετήσει την οργανική τους για ένα (1) έτος μέχρι την 31 Αυγούστου 2013.

 •  Ο χρόνος υπηρέτησης στη διάθεση του ΠΥΠΕ θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση.
 •  Δεν απαιτείται να έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση όσοι συνάδελφοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.
 •  Για την υπαγωγή συναδέλφου στις ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να ανήκει  σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα: άρθρο 13 του ΠΔ 50/96, άρθρο 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, άρθρο 17 του Ν.3402/2005 και άρθρο 6 του Ν.3454/2006. Για την απόδειξη απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής που βρίσκεται σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό ΚΕΠΑ θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προσκομιστεί και πάντως πριν από την εξέταση των αιτήσεων από το ΚΥΣΠΕ.
 •  Συνάδελφοι που είναι πολύτεκνοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μόνο για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και όχι στις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ.
 •  Δεν απαιτείται να έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση όσοι συνάδελφοι ζητούν μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ.
 •  Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και επιθυμεί να μετατεθεί στη Γενική Αγωγή εντός της ίδιας περιοχής (δηλ. υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ της Ξάνθης και θέλει να μετατεθεί στη Γενική Αγωγή στην Ξάνθη) πρέπει να υποβάλλει την αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

             Οι αιτήσεις μετάθεσης θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, βεβαίωση σπουδών παιδιών, λόγοι υγείας για τις ειδικές κατηγορίες). Αν δεν προσκομίσετε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούνται να κάνουν αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

 • Για την απόδειξη της συνυπηρέτησης απαιτείται: α) για δημόσιο υπάλληλο βεβαίωση υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο σύζυγος υπηρετεί οργανικά στον συγκεκριμένο τόπο και β) για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει ότι ο σύζυγος εργάζεται στη συγκεκριμένη περιοχή τα δύο τελευταία έτη. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση τότε μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη όμως από τις καρτέλες ενσήμων.
 • Μόρια παιδιών που σπουδάζουν λαμβάνουν οι συνάδελφοι που τα παιδιά τους δεν έχουν ξεπεράσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο έτος ή εξάμηνο των σπουδών τους (προσδιορίζεται από τη βεβαίωση του πανεπιστημίου) και δεν φοιτούν για δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό.
 • Για να λάβει κάποιος συνάδελφος τα μόρια εντοπιότητας θα πρέπει να είναι δημότης του συγκεκριμένου δήμου από διετίας και όχι απλά μόνιμος κάτοικος.
 • Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν με βάση τους Καλλικρατικούς Δήμους.
 • Συνάδελφοι που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία ο υπολογισμός των ΜΔΣ γίνεται με βάση την εβδομάδα των 5 ημερών και όπου αυτό είναι αδύνατο με βάση τις ώρες.
 • Σε περίπτωση που συνάδελφος υπηρετεί την ίδια μέρα σε δύο σχολεία λαμβάνει τα ΜΔΣ του σχολείου με τα περισσότερα μόρια.
 • Τα ΜΔΣ διπλασιάζονται μόνο για τους συναδέλφους που έχουν διοριστεί από 20.5.2010 έως 31.12.2010 και έχουν συνεχή διετή υπηρεσία στην περιοχή διορισμού τους.

             Όσοι συνάδελφοι θα υποβάλουν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ δεν θα δηλώσουν προτιμήσεις για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Αυτό θα γίνει εντός του 2013 και μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

            ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος συνάδελφος δεν υποβάλει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μέχρι 31.1.13, τότε  δεν θα έχει δικαίωμα να υποβάλει δήλωση προτίμησης για Σχολικές Μονάδες εντός ΠΥΣΠΕ, όταν αυτές θα πραγματοποιηθούν.

 •  Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μετατεθούν από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ εντός του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης υποβάλλουν αίτηση στις ίδιες προθεσμίες.

             Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση των συναδέλφων που πληρούν της σχετικές προϋποθέσεις του Νόμου, υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και άρα δεν ισχύει η προθεσμία που ισχύει για τις άλλες κατηγορίες μεταθέσεων.

 • Για τις μεταθέσεις σε Μειονοτικά Σχολεία θα εκδοθεί εγκύκλιος μεταθέσεων από το ΥΣΜΕ.
 •       Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 22.2.2013, ενώ ανάκληση της μετάθεσης δεν γίνεται δεκτή. 
 •       Στις 18.2.13 θα γίνει ανάρτηση των πινάκων με τα στοιχεία και τα μόρια των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.
 •       Από 18.2.13 έως 22.2.13 θα υποβάλλονται ενστάσεις στα αρμόδια ΠΥΣΠΕ προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη.
 •      Το πεδίο της «συνεξέτασης» συμπληρώνεται μόνο εάν και οι δύο είναι εκπαιδευτικοί Α/θμας Εκπ/σης και ζητούν να μετατεθούν στην ίδια περιοχή και οι δύο μαζί. Διαφορετικά δεν μετατίθεται κανένας από τους δύο.

 

           Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 

 Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης