Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, στο σημείο που αναφέρονται οι άδειες που χορηγούν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, ως εξής:
  •  Παράγραφος 1 του άρθρου 19 ως εξής :

«Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους καθώς και τις άδειες όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της αρμοδιότητας τους».

 

  • Επίσης προστίθεται στο άρθρο 3 παρ. 2 τοι εδάφιο κστ) ως ακολούθως: «Εγκρίνουν τη μετακίνηση των διευθυντών των πρότυπων πειραματικών σχολείων που υπηρετούν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους».